Vương Kiệt

Vương Kiệt

Tên thật: Vương Kiệt
Sinh: 20/10/1962
Quốc gia: China
Bài Hát Vương Kiệt
Video Vương Kiệt
Nghệ sĩ liên quan