Rick Ross

Rick Ross

Tên thật: William Leonard Roberts II
Sinh: 28/01/1976
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Rick Ross
Video Rick Ross
Nghệ sĩ liên quan