Pink Sweat$

Pink Sweat$

Tên thật: David Bowden
Sinh: 14/02/1992
Quốc gia: Hoa Kỳ
Bài Hát Pink Sweat$
Video Pink Sweat$
Nghệ sĩ liên quan