Phú Luân

Phú Luân

Tên thật: Nguyễn Phú Luân
Sinh: 07/01/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phú Luân
Video Phú Luân
Nghệ sĩ liên quan