Lương Ngọc Châu

Lương Ngọc Châu

Tên thật: Lương Ngọc Châu
Sinh: 1960
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Ngọc Châu
Nghệ sĩ liên quan