Lương Minh Đạt

Lương Minh Đạt

Tên thật: Lương Minh Đạt
Sinh: 20/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Minh Đạt
Video Lương Minh Đạt
Nghệ sĩ liên quan