Lâm Kim Lệ Hằng

Lâm Kim Lệ Hằng

Tên thật: Lâm Kim Lệ Hằng
Sinh: 01/09/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lâm Kim Lệ Hằng
Video Lâm Kim Lệ Hằng
Nghệ sĩ liên quan