Golden Bomber

Golden Bomber

Tên thật: Golden Bomber
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Japan
Bài Hát Golden Bomber
Nghệ sĩ liên quan