George Michael

George Michael

Tên thật: Georgios Kyriacos Panayiotou
Sinh: 25/06/1963
Quốc gia: United Kingdom
Bài Hát George Michael
Video George Michael
Nghệ sĩ liên quan