Bằng Kiều

Bằng Kiều

Tên thật: Nguyễn Bằng Kiều
Sinh: 13/07/1973
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bằng Kiều
Video Bằng Kiều
Nghệ sĩ liên quan